วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมศิลปากร

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมศิลปากร- ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
- กฎหมายว่าด้วยการทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
- กฎหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งปฏิบัติการ
- ระบบการจัดการฐานข้อมูล
- การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
- หลักการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย


- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด


สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

Tel>>> 096-6458388

Line id >>> bm8388

ราคา: 380 และ 689 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ตรง
ปีที่พิมพ์ : 2560

รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสั
นกาวอย่างดี ขนาด A4

ติดตามประกาศสอบเพิ่มเติม


โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านประณีตศิลป์) กรมศิลปากร

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านประณีตศิลป์) กรมศิลปากร- ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
- การออกแบบ เขียนแบบ เพื่อใช้ในงาน ด้านประณีตศิลป์
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในกาปฏิบัติงานด้านประณีตศิลป์
- การใช้องค์ประกอบงานศิลปกรรมไทยในงานประณีตศิลป์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย


- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด


สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

Tel>>> 096-6458388

Line id >>> bm8388

ราคา: 380 และ 689 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ตรง
ปีที่พิมพ์ : 2560

รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสั
นกาวอย่างดี ขนาด A4

ติดตามประกาศสอบเพิ่มเติม


โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร

โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร

- ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การบริหาร
   จัดการงานสำนักงาน และการบริหารงบประมาณ
- แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย


- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด


สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

Tel>>> 096-6458388

Line id >>> bm8388

ราคา: 380 และ 689 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ตรง
ปีที่พิมพ์ : 2560

รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสั
นกาวอย่างดี ขนาด A4

ติดตามประกาศสอบเพิ่มเติม


โหลดแนวข้อสอบ นักอักษรศาสตร์ (ด้านวรรณคดีไทย) กรมศิลปากร

โหลดแนวข้อสอบ นักอักษรศาสตร์ (ด้านวรรณคดีไทย) กรมศิลปากร
- ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
- วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์
- การตรวจสอบชำระวรรณคดีไทย จากเอกสารชั้นต้น
- การปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณาธิการและควบคุมการ
  จัดพิมพ์ทางวิขาการวรรณคดี
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย


- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด


สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

Tel>>> 096-6458388

Line id >>> bm8388

ราคา: 380 และ 689 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ตรง
ปีที่พิมพ์ : 2560

รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสั
นกาวอย่างดี ขนาด A4

ติดตามประกาศสอบเพิ่มเติม


โหลดแนวข้อสอบ ภัณฑารักษ์ กรมศิลปากร

โหลดแนวข้อสอบ ภัณฑารักษ์ กรมศิลปากร- ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
- ความรู้ทางด้านโบราณคดี
- ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเน้น เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  และประเทศไทย
- ความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยา
- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย


- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด


สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

Tel>>> 096-6458388

Line id >>> bm8388

ราคา: 380 และ 689 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ตรง
ปีที่พิมพ์ : 2560

รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสั
นกาวอย่างดี ขนาด A4

ติดตามประกาศสอบเพิ่มเติม


โหลดแนวข้อสอบ นักโบราณคดี กรมศิลปากร

โหลดแนวข้อสอบ นักโบราณคดี กรมศิลปากร


- ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
  พิพิธภัณฑสถานแห่งขาติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2 535 และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดก
  วัฒนธรรมใต้นํ้าองค์การยูเนสโก ค.ศ. 2001
- ความรู้ทางด้านวิชาการโบราณคดี
- ความรู้ด้านการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลรักษา อนุรักษ์ และ
  พัฒนาโบราณสถาน
- ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย


- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด


สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

Tel>>> 096-6458388

Line id >>> bm8388

ราคา: 380 และ 689 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ตรง
ปีที่พิมพ์ : 2560

รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสั
นกาวอย่างดี ขนาด A4

ติดตามประกาศสอบเพิ่มเติม


โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักโบราณคดี กรมศิลปากร

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักโบราณคดี กรมศิลปากร- ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
- ความรู้เรื่องแหล่งโบราณคดีใต้น้ำในประเทศไทย
- ความรู้เรื่องกระบวนการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานโบราณคดีใต้นํ้า
- ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
  พิพิธภัณฑสถานแห่งขาติ พ.ศ. 2504
  และที่แก้ไข  เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2 535 และอนุสัญญาว่าด้วย
  การคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใต้นํ้าองค์การยูเนสโก ค.ศ. 2001
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย


- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด


สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

Tel>>> 096-6458388

Line id >>> bm8388

ราคา: 380 และ 689 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ตรง
ปีที่พิมพ์ : 2560

รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสั
นกาวอย่างดี ขนาด A4

ติดตามประกาศสอบเพิ่มเติม